Informace o zpracování osobních údajů

 

Tímto Vás informujeme o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost CZECH SURF, s. r. o., sídlem Buchlovská 9, Velehrad, 687 06, IČ: 03095444, DIČ: CZ03095444, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C vložka 83504 (dále též „Správce“).

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl/a v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu s naší stranou, nebo které jsme shromáždili jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností, a to v nezbytném rozsahu.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášky na webových stránkách, registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefonická konverzace, smlouvy o zájezdu.

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Základní identifikační údaje

Jedná se o osobní údaje, které jsou součástí každé uzavírané smlouvy s cestovní kanceláří. Patří mezi ně zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, údaje týkající se cestovního dokladu (vydání, platnost, aj.), státní občanství, pohlaví, podpis, IČO a sídlo.

Kontaktní údaje

Jedná se o údaje sloužící k umožnění kontaktu s Vámi, zejména tedy kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), telefonní číslo, e-mailová adresa.

Osobní údaje zachycené fotografiemi a videozáznamy

V případě, že k tomu udělíte předchozí výslovný souhlas, jsme oprávněni z Vašeho pobytu a čerpání služeb pořizovat fotografie a videozáznamy během čerpání služeb a následně je použít za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů. To platí i v případě, pokud nám k tomuto účelu poskytnete vlastní fotografie a videozáznamy.

Údaje o zdravotním stavu

Jedná se o údaje, které nám sdělujete v souvislosti s uzavíráním smluv. Tyto údaje se týkají případných zdravotních omezení, těhotenství, aj.

Fakturační údaje

Zejména bankovní spojení, platby záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

Cookies

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • plnění smluvního vztahu

  • plnění zákonných povinností z naší strany

  • archivnictví vedené na základě zákona

  • rozvoj obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb

  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

  • marketingové účely - např. zveřejnění fotografií z pobytu na sociálních sítích Správce

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí přímo Správce. Zpracování je prováděno v našem sídle a v naší pobočce našimi pověřenými zaměstnanci. Přístup k osobním údajům mají dva zpracovatelé – poskytovatel IT služeb a účetní firma, kteří rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané před uzavřením smlouvy zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení opatření směřujících k uzavření smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů Správce.

Po uzavření smlouvy vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou.

Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů Správce po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

  •  na přístup k osobním údajům (máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které
   se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 GDPR);

  • na opravu (máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR);

  • na výmaz (máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR);

  • na omezení zpracování (máte právo na to, aby Správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 GDPR);

  • na přenositelnost údajů (máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR); toto právo můžete uplatnit pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy dle čl. 20 GDPR;

  • práva vznést námitku (z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a které jsou Správcem zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby, dle čl. 21 GDPR);

  • práva odvolat udělený souhlas (máte právo odvolal souhlas, který jste Správci dříve udělili)

  • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);

  • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Svá práva dle GDPR můžete uplatnit elektronicky prostřednictvím emailové adresy crew@surf-trip.cz
nebo písemně na adrese sídla Správce Buchlovská 9, Velehrad, 687 06.